Dit is de privacyverklaring vanbuitennaarbinnencoaching, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84289120. Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van kracht is, wil ik je informeren over de persoonsgegevens die ik verwerk en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens en doel

Vanbuitennaarbinnencoaching  mag de gegevens die aan haar verstrekt worden niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen wordt door deze wet beperkt. Op grond van deze wet heeft Van Buiten naar Binnen Coaching  de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee persoonsgegevens worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

1.1. Vanbuitennaarbinnencoaching verwerkt persoonsgegevens van personen die:

 • een dienst afnemen;
 • via het contactformulier contactgegevens achterlaten.

1.2 Vanbuitennaarbinnencoaching verzamelt de volgende (persoons) gegevens:

Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en korte gespreksverslagen.

Deze gegevens stelt vanbuitennaarbinnencoaching  in staat om:

 • de overeenkomst die de klanten met vanbuitennaarbinnencoaching sluiten financieel en administratief te kunnen afsluiten;
 • haar dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of ge├»nteresseerden te kunnen bereiken;
 • om de dienstverlening verder te optimaliseren
 • de klanten op maat gesneden informatie aan te bieden.
 • via email het coaching proces te kunnen volgen en sturen.

2. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Vanbuitennaarbinnencoaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten vanbuitennaarbinnencoaching tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die vanbuitennaarbinnencoaching met de klant heeft gesloten;
 • de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

3. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Vanbuitennaarbinnencoaching verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en deze verklaring Alle persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging wordt op de volgende manier gewaarborgd:

 • Persoonsgevens kunnen enkel en alleen door Mirjam van der Wal zelfstandige vanbuitennaarbinnencoaching worden ingezien, tenzij in deze verklaring anders is bepaald.
 • Persoonsgegevens zijn beveiligd door wachtwoorden die alleen in het bezit zijn vanbuitennaarbinnencoaching.
 • Vanbuitennaarbinnencoaching houdt zich aan de geheimhoudingsplicht zoals dit vermeld staat in de Algemene Voorwaarden
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Vanbuitennaarbinnencoaching hanteert een termijn van zeven jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Vanbuitennaarbinnencoaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 • Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt door misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens van de klant, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens en de klant hiervan binnen 72 uur op de hoogte gesteld.

4. Rechten als klant/betrokkene

 • De klant heeft ten allen tijden het recht om op te vragen welke specifieke informatie vanbuitennaarbinnencoaching over de klant bijhoudt (het recht ter inzage).
 • De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens worden gewijzigd (het recht op wijziging).
 • De klant heeft ten allen tijden het recht om te vragen dat alle data, die vanbuitennaarbinnencoaching van de klant heeft, worden gewist (het recht om vergeten te worden). Alleen als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld om bankgegevens te kunnen overleggen aan de belastingdienst, heeft vanbuitennaarbinnencoaching het recht om deze gegevens te behouden voor 7 jaar na de laatste factuurdatum.
 • In bepaalde gevallen kan de klant/betrokkene zich verzetten tegen de verwerking van de persoons-gegevens (recht van verzet);
 • Persoonsgegevens die worden bewaard kunnen bij vanbuitennaarbinnencoaching opgevraagd worden om over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit);

Wil de klant gebruik maken van deze rechten, dan kan dat schriftelijk door te mailen naar info@vanbuitennaarbinnencoaching.nl. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek zal vanbuitennaarbinnencoaching hierop reageren. Mocht het verzoek niet kunnen worden gehonoreerd, dan zal hier uitleg over worden gegeven. Een reden kan zijn dat de persoonsgegevens informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Het kan voorkomen dat gevraagd wordt, om bij het verzoek tot inzage, een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Geadviseerd wordt om in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy.

Als er een klacht is over de manier waarop vanbuitennaarbinnencoaching de persoonsgegevens verwerkt, dan kan er contact opgenomen worden zodat er samen naar een oplossing gezocht wordt.

Ook voor (andere) opmerkingen/vragen/suggesties of bezwaren tegen directe marketing door vanbuitennaarbinnencoaching, kan er schriftelijk contact opgenomen worden door te mailen naar:info@vanbuitennaarbinnencoaching.nl.

Mijn actuele gegevens zijn te vinden op de website: www.vanbuitennaarbinnencoaching.nl